66

وضعیت آب نوشیدنی اهواز – این بسیار شرم آور است

هیچیک از کاندیداها نگفت آب اهواز را چه کسی دزدید کارون را چه کسی نابود کرد، که  مردم آب خوردن را هم باید در نوبت بخرند!