آقا معلم با بدرقه دانش آموزان گریانش راهی زندان شد

227

محسن عمرانی معلم بوشهری؛  از فعالین صنفی معلمین است که برای اجرای حکم به زندان رفته است. این معلم گفته است که به اعتصاب اعتراضی دست خواهد زد.

آقای عمرانی از فعالین صنفی است که در دادگاه بدوی با اتهامات «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس محکوم شد. یکی از اعضای تیم حقوقي اش گفت ، آقای عمرانی با بدرقه ی دانش آموزان گریانش راهی زندان شد.