شورش اعتراضی نوجوانان محبوس در زندان زابل

186

بنا‌ به گزارشهای دریافتی یکشنبه شب ۱۷ اردیبهشت زندانیان بند کانون تعلیم و تربیت زندان مرکزی زابل که نوجوانان زندانی در آن محبوس هستند به وضعیت و کیفیت غذای زندان اعتراض کردند. زندانیان نوجوان بعد از این‌که غذای زندان را تحویل نگرفتند از طرف رئیس جنایتکار زندان مزدوری به‌نام حسن میر؛ و غلام رضا رضایی سرکرده حفاظت اطلاعات زندان مورد مواخذه و ضرب ‌و شتم جدی قرار گرفتند. بنا‌ به این گزارش حداقل ۹ نوجوان زندانی برای بازجویی فراخوانده شده و مورد تهدید و ضرب ‌و شتم قرار گرفتند. دو زندانی به‌نامهای حسن طالع میر شاه و احسان کریم کشته که اخیراً در سلولهای انفرادی مورد شکنجه قرار گرفته بودند مجدداً با دست‌بند و پابند به سلولهای انفرادی منتقل شدند.