تجمع اعتراضی آرمان – پولهای ما دست کیه خجالتم خوب چیزیه + فیلم

75

روز گذشته مالباختگان موسسه آرمان مجددا تجمع اعتراضی داشتند آنها این بار مقابل مجتمع قضایی تجمع خود را برگزار کردند

دوم اردیبهشت نیز آنها یک تجمع اعتراضی مقابل خانه خامنه ای برگزار کرده بودند

حرف مردم این است که شعبات این موسسه نه اصل سپرده را پرداخت می کنند نه سود را و با وجود عدم نقدینگی و بروز این مشکلات همچنان باز هستند و مردم بی گناه و بی اطلاع سپرده جدید باز می کنند و یا پول به سپرده خود اضافه می کنند این موسسه متخلف باید تعطیل و محاکمه شود.