قدرت حافظه و عملکرد مغز انسان قدرت حافظه قدرت تکلم سرعت واکنش
قدرت حافظه و عملکرد مغز انسان قدرت حافظه قدرت تکلم سرعت واکنش

آیا می دانستید فراگیری زبان دوم چه تاثیرات مثبت و مفیدی می تواند روی سلولهای خاکستری مغز شما بگذارد؟

یکی از پدیده های در حال گسترش سال های اخیر در کشورها تب یادگیری زبان انگلیسی است. پدیده ای که اخیراً زبان های دیگری هم چون فرانسوی و ترکی را هم شامل می شود. طبیعی است یادگیری هر کدام از این زبان ها مهارتی و قابلیتی ارزشمند برای فرد است، اما دو زبانه شدن می تواند بر ساختارهای مغزی تأثیری بگذارد؟ آیا دو زبانگی می تواند برخی عملکردهای مغز را تغییر دهد؟

بسیاری از ما گمان می کنیم مغز و تمامی عملکردهای آن غیر قابل تغییر هستند و نمی توان با استفاده از راه های مختلف در آنها تغییری ایجاد کرد. اما آخرین تحقیقات دانشمندان نشان داده است: افراد دو زبانه نسبت به سایرین ماده خاکستری بیشتری در مغز خود دارند. در گذشته بسیاری بر این باور بودند که دو زبانگی خصوصاً برای کودکان امر نامطلوبی است، زیرا در توان آنها برای انتخاب کلمات مناسب تأخیر ایجاد می کند. اما یافته های اخیر حکایت از داستان دیگری دارد، بنا بر این حکایت جدید کودکان دو زبانه عملکرد بهتری در انجام کارهایی که نیازمند مهار و توجه است دارند، حافظه کوتاه مدت قوی تری دارند علاوه بر این عملکرد شناختی بهتری از خود نشان می دهند.

در همین راستا برای محققین محرض شده است که دو زبانه های بزرگسال ماده خاکستری در مغز خود دارند. در واقع دو زبانگی نیاز انسان به کنترل قوای شناختی را افزایش می دهد، نیازی که ناخودآگاه تغییراتی را در مغز حاصل می کند. به موجب افزایش حجم ماده خاکستری در لوب های پیشانی و آهیانه قدرت شناختی مغز افزایش پیدا می کند. به عقیده دانشمندان: نه تعداد بیشمار لغاتی که یک فرد به ذهن می سپارد بلکه تلاش او برای مدیریت و یادگیری چارچوب های زبان جدید دلیل اصلی چنین تغییری است. تغییری که سن و سال نمی شناسد، پس اگر از همین حالا هم یادگیری زبان دوم را آغاز کنید زندگی خود را در برخی جنبه ها تغییر داده اید.