تعطیلی کارخانه‌ها، رکود اقتصادی عامل بیکاری بیشتر کارگران

35

درپی دعواهای جناحی یک نماینده مجلس ازتهدید امنیت شغلی کارگران در‌پی تعطیلی کارخانجات و رکود اقتصادی چند سال اخیردرایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مجلس، محسن بیگلری عضو هیأت رئیسه کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در چند سال اخیر به علت رکود اقتصادی برخی کارخانجات تعطیل شده و تعطیلی کارخانجات تعدیل نیروی کارگری را به‌دنبال داشته است که امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید قرار گرفت و تعداد زیادی از آنها از کار بیکار شدند.

وی گفت: متأسفانه کارگران با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و حقوق آنها مکفی و کافی نبوده و نیازهای روزمره آنها را رفع نمی‌کند.

وی همچنین اعتراف کرد که به‌دلیل سیاستهای ضدکارگری بطورخاص «ردیف بودجه درنظرگرفته شده برای کارگران ناچیز بوده و متناسب با نرخ تورم نیست، و بسیاری از کارگران مستاجر بوده و توان پرداخت اجاره خانه‌های خود در شرایط فعلی را ندارند»‌.