49

اعضای”جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان” پس از پلمپ شدن در پارک تدریس می کنند.

انسان، دشواریِ وظیفه است!

شاملو