سخنرانی شجاعانه دانشجوی یزد خطاب به رییسی با اشاره به قتلعام ۶۷+ فیلم

1538

بعد از سخنرانی دانشجوی مشهدی و دانشجوی تبریزی سخنان دانشجوی یزدی هم شنیدنی است که به حق خواهی قتل عام شدگان سال ۶۷به پا خاسته است.

به خونخواهی زندانیان مظلومی که در سیاه چالهای زندانهای ایران ده ده و صد صد و به هیات هزاران برای آزادی مردم ایران جان باختند به این امید که راه را برای مردم روشن کنند.

نکند میخواهی مثل ولایت خراسان همه چیز را ممنوع کنی! مردم را ممنوع کنی
ایران امروز در ظرفیتی نیست که سرهنگها بر مردم حکومت کنند
ایران ایران تابستان سال۶۷ نیست!

خودتان گوش کنید