تجمع اعتراضی نیشکر دهخدا چهار روزه شد

177

 تجمع اعتراضی جوانان جلوی شرکت نیشکر دهخدا چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت تجمع کنندگان در اعتراض به استخدام نکردن جوانان و افراد بومی این تجمع اعتراضی را شکل داده بودند .

یکی از تجمع کنندگان گفت امروز چهارمین روزی است که اینجا جلوی شرکت نیشکر دهخدا برای اینکه بگوییم که چرا افراد بومی را استخدام نمیکنند! جمع میشویم و کسی به داد ما نمیرسد.