امروز سر چهار راه کـتـک بـدی از یـک دختـر بچـه ی هفـت سـالـه خـوردم !

پشت چراغ قرمز تو ماشین داشتم با تلفن حرف می زدم و برای طرفم شاخ و شونه می کشیدم که نابودت می کنم ! به زمین و زمان می کوبمت تا بفهمی با کی در افتادی! زور ندیدی که اینجوری پول مردم رو بالا می کشی و… خلاصه فریاد می زدم

یک دختر بچه یک دسته گل دستش بود و چون قدش به پنجره ی ماشین نمی رسید هی می پرید بالا و می گفت آقا گل ! آقا این گل رو بگیرید….

منم در کمال قدرت و صلابت و در عین حال عصبانیت داشتم داد می زدم و هی هیچی نمی گفتم به این بچه ی مزاحم! اما دخترک سمج اینقدر بالا پایین پرید که دیگه کاسه ی صبرم لبریز شد و سرم را آوردم از پنجره بیرون و با فریاد گفتم:

بچه برو پی کارت ! من گـــل نمی خـــرم !

چرا اینقدر پر رویی!

شماها کی می خواهید یاد بگیرید مزاحم دیگران نشوید و….

دخترک ترسید… کمی عقب رفت ! رنگش پریده بود !

وقتی چشمهایش را دیدم ناخودآگاه ساکت شدم ! نفهمیدم چرا یک دفعه زبونم بند آمد!

البته جواب این سوال را چند ثانیه بعد فهمیدم!

وقتی ساکت شدم و دست از قدرت نمایی برداشتم، جلو آمد و با ترس گفت :

آقا! من گل نمی فروشم! آدامس می فروشم!

دوستم که آن طرف خیابون است گل می فروشد!

این گل را برای شما از او گرفتم که اینقدر ناراحت نباشید!

اگر عصبانی بشوید قلبتان درد می گیرد و مثل بابای من بیمارستان می روید، دخترتان گناه دارد…..

دیگر نمی شنیدم! این فرشته چه می گوید؟!

حالا علت سکوت ناگهانیم را فهمیده بودم!

کشیده ای که دخترک با نگاه مهربانش به من زده بود، توان بیان را از من گرفته بود!

و حالا با حرفهایش داشت خورده های غرور بی ارزشم را زیر پاهایش له می کرد!

یک صدایی در درونم ملتمسانه می گفت: رحم کن کوچولو!

آدم از همه ی قدرتش که برای زدن یک نفر استفاده نمی کند

اما دریغ از توان و نای سخن گفتن!

تا آمدم چیزی بگویم، فرشته ی کوچولو، بی ادعا و سبکبال دور شد!

حتی به من آدامس هم نفروخت!

هنوز رد سیلی پر قدرتی که زد روی قلبم است !

چه قدرتمند بود!!

مواظب باشید با کی درگیر می شوید!

ممکن است خیلی قوی باشد و کتک بخورید!