روحانی طی سخنانی در سمنان با نگرانی از عواقب جنگ جناحهای حکومتی گفت‌: «اگر می‌خواهیم کشور ما پیشرفت بکنه باید گفتمان ما بشه گفتمان توسعه تولید ملی اشتغال اگر گفتمان ما همین مسائل دعواها و نمی‌دونم چیزهای سیاسی و چیزهای حزبی و جناحی و ایرادگیریهای به جای دستگیری مچ‌گیری کنیم به هیچ جا نمی‌رسیم، اگر از هم دست گیری کردیم ما پیشرفت می‌کنیم اگر دنبال مچ‌گیری هستیم خیلی خوب دیگه همین شرایط و همین وضعی است که امروز ما شاهدیم».

وی این سخنان را روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ۹۶ در سمنان با نگرانی از عواقب جنگ بین دو جناح بیان داشته است.