محققان دريافته‌اند ماهي بلني نيش‌دار، گونه‌اي رنگارنگ از ماهي‌هاي مرجاني گرمسيري از زهري برخوردارند كه داراي مواد شيميايي تسكين‌دهنده درد است.