مهسا ترابی به نشانه اعتراض در ماراتن مردانه شیراز دوید

126

به نشانه اعتراض به حذف زنان، یک زن در ماراتون مردان در شیراز شرکت کرد.

مهسا ترابی در اعتراض به محدودیت شرکت زنان درمسابقه ماراتن شیراز، دو ساعت جلوتر استارت زد و بدون شماره ۴۲ کیلومتر دوید.