زورگیری از زندانیان سر گردنه زندان مرکزی زاهدان

175

محسن خواجه مسول زندان مرکزی زاهدان برای انتقال زندانیان از بندی به بند دیگر یک میلیون تومان پول از زندانیان میگیرد.

برخی از زندانیان به‌خاطر وجود یکی از بستگانشان در بندهای دیگر زندان مرکزی زاهدان تقاضای انتقال می‌کنند.

همچنین گزارش شده که محسن خواجه سهمیه و جیره نان زندانیان را کم کرده است و خودش نان وارد کرده و به قیمت ۳۰۰۰ تومان به زندانیان می‌فروشد.

زندانیانی که واریزی نداشته و توانایی خرید نان ندارند بعضاً گرسنه میخوابند.

پیش از این خانواده یکی از زندانیان گفته بود: ”ما مجبور هستیم همیشه برای عزیزان خود که در زندان هستند پول ارسال کنیم تا برای خودشان از بوفه زندان غذا تهیه کنند. بسیاری از زندانیان که کسی را ندارند و یا خانواده آنها توانایی مالی ندارند، مجبورند در گرسنگی بمانند چون در زندان به اندازه کافی به آنها غذا نمی‌دهند”.