دختر و پسر شهید مسعود تیموری، آتش نشان فداکار ایرانی‌