زندگی مانند دوربین عکاسی است روی هر چیز تمرکز کنی آن را میگیری شک نکن