رکورد صعود پله با سر شکسته شد

49

لی لانگ لانگ نام مرد چینی است که موفق شد با صعود ۳۶ پله با سر رکورد قبلی در کتاب گینس را بشکند .

در این مسابقه که قوانین سخت گیرانه داشته و در برنامه ای در کانال CCTV اجرا می شد هر فردا نباید درهر پله بیش از ۵۵ ثانیه تعلل می کرد و نباید از سایر اعضای بدنش کمک می گرفت .