در بیمارستان ولیعصر به جای لگن چپ پای راست عمل کردند

100

خواهش میکنم هر کس موبایل دارد این هنر را پخش کند، اینجا بیمارستان ولیعصر اراک است و پیرمردی که روی تخت خوابیده به دلیل شکستگی لگن به این بیمارستان مراجعه میکند ولی این بیمار که لگن چپش شکسته بوده پای راستش را عمل کرده و میله گذاری نموده اند.

یکی از همراهان ضمن درخواست برای پخش این فیلم میگوید: این فیلم را پخش کنید چون میخواهیم کمی از هنرهای بیمارستان ولیعصر اراک را نشان بدهیم.

این را لطفا به همه نشان بدهید که اینها چقدر خدمت و فداکاری میکنند برای مردم