سال تحویل در بند زندانیان سیاسی چه خبر بود؟

58

روز دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵ زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ در زندان رجایی شهر کرج در اولین لحظات شروع سال ۱۳۹۶ در کنار سفره هفت سینی که آن را با کمترین امکانات موجود؛ آراسته بودند جشن گرفته و برای مردم ایران آرزوی پیروزی و بهروزی کردند.

سال نو بر زندانیان سیاسی مبارک باد به امید اینکه سال نیکو در پیش داشته باشیم که در آن زندانیان سیاسی به خواسته هایشان دست یافته باشند.