عکس روز

75

بنام سعادت ملت ایران و به منطور کمک بتامین صلح جهانی امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نمایی که صنعت نفت  اران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعدام شده یعنی تمام عملیات اکتشاف استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.