دست فروشی که عشق می فروشد

دخترکی در خیابان عشق می فروخت