فیلم مراسم چهارشنبه سوری در تهرانپارس و نازی آباد

584

خبرنگاران آژانس ایران در تهران گزارش دادند که در همه جای تهران چهارشنبه سوری به شکل عالی برگزار شد همه خبرسازیهای حکومت برای عدم برگزاری این مراسم باشکوه باد هوا  بود و مردم آن را به هیچ گرفتند. همه مراسم را به خوبی برگزار کردند و رقص و شادمانی امروز در همه جای میهن نوید شادمانی آمدن بهار را میداد.