فیلم مراسم چهارشنبه سوری در بند زندانیان سیاسی رجایی شهر

446

زندانیان سیاسی در جشن آتش پایان سال شرکت کردند

آنان با پریدن از روی آتش با بهترین نوای آزادیخواهی این جشن ملی را پاس داشتند.

زندانیان سیاسی رجایی شهر  با شجاعت خود به شجاعت و شرافت مردم ایران می افزایند.

نوایشان زیباترین نوای شنیدنی چهارشنبه سوری امسال بود.