موضوع انشا

موضوع انشا اگر رییس جمهور بودی برای رفع فقر چکار میکردی تاریخ ۹۵-۱۲-۱۸

میگویند ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است. ما در این روز فقط یک روز زودتر تعطیل میشویم و خوشحال میشویم ولی اگر من رییس جمهور بودم در این روز هیچ اداره ای را تعطیل نمیکردم و به همه مردماعلام میکردم که نفت مال همه مردم ایران است و باری اینکه کسی فقیر نماند و برای شب عید و حتی تمام طول سال بتوانند خرید کنند فقط درآمد نفت و گاز را در همان روز ۲۹ اسفند بین تمام مردم ایران تقسیم میکردم به نظرم دیگر در ایران حتی یک فقیر هم وجود نداشت. امیدوارم که رییس جمهور ما هم این کار را انجام بدهد آن وقت من برای شب عید میتوانستم کفش و لباس بخرم و پدرم شرمنده نباشد