کار فوق العاده بازنشستگان مقابل دفتر روحانی + فیلم

224

 

بازنشستگان باز هم طبق قراخوان به آخرین حرفشان نیز عمل کردند، آنها مو به مو برنامه هایی که از قبل مشخص کرده بودند در یک سازمان کار خوب به اجرا در آوردند و پس از قطعنامه سرود مرز پر گهر را با صدای رسا جلوی دفتر روحانی خواندند.

 ای ایران ای مرز پر گهر ای خاكت سرچشمه هنر- دور از تو اندیشه بدان- پاینده مانی و جاودان -ای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم -جان من فدای خاك پاك میهنم- مهر تو چون شد پیشه ام- دور از تو نیست اندیشه ام -در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما -پاینده باد خاك ایران ما -سنگ كوهت دُر و گوهر است -خاك دشتت بهتر از زر است -مهرت از دل كی برون كنم- برگو بی مهر تو چون كنم -تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست -نور ایزدی همیشه رهنمای ماست -مهر تو چون شد پیشه ام -دور از تو نیست ، اندیشه ام -در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما- پاینده باد خاك ایران ما -ایران ای خرم بهشت من -روشن از تو سرنوشت من -گر آتش بارد به پیكرم -جز مهرت بر دل نپرورم- از … آب و خاك و مهر تو سرشته شد دلم- مهرت ار برون رود چه می شود دلم -مهر تو چون ، شد پیشه ام -دور از تو نیست ، اندیشه ام -در راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ما – پاینده باد خاك ایران ما