نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه با حمله به  بند زندانیان سیاسی در زندان ارومیه ضمن تفتیش و تخریب اموال زندانیان، دستنوشته های یکی از زندانیان سیاسی به نام آقای سعید سنگر، از زندانیان قدیمی این زندان را ضبط و با خود بردند. حسینی، رئیس بازرسی در پاسخ به اعتراض آقای سنگر،  گفت: کنترل بر جنبه های خصوصی زندگی زندانیان را از اختیارات ماست.

این یوزش روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند بند ۱۲ زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه توسط زندانبانان و مسئولین آن‌ها شامل کلیدداران بندها، افسرنگهبان و مسئولین اندرزگاه‌های زندان، معاون زندان، روسای بازرسی و حفاظت زندان انجام شد و این به اصطلاح بازرسی توام با تخریب اموال زندانیان این بند بوده است حمله کنندگان که که چیزی پیدا نکرده بودند دست نوشته های آقای سنگر را با خودشان بردند.

  عاملین این حمله آزادنیا مسئول حفاظت، حسینی مسئول بازرسی و خان‌زاده معاون زندان مرکزی ارومیه، سعیدزاده، غنی‌زاده و فرهنگ از مسئولین اندرزگاه‌ها از عوامل تخریب اموال زندانیان بوده اند.