تجمع بازنشستگان مقابل دفتر روحانی شکل گرفت + تصاویر

164

تجمع بازنشستگان

هم اکنون از مقابل نهاد ریاست جمهوری تهران ۲۲اسفند ۹۵