با دیدن این ده فیلم خودتان را در تجمع ببینید

151

در این فیلمها پیشکسوتان همه چیز را گفتند و با همه اتمام حجت کردند این فیلمها سیر تا پیاز تجمع امروز را بیان میکنند. با دیدن این فیلمها انگار خودتان در تجع بودید!