فراخوان به تجمع پیشکسوتان پیشرو کشوری و لشکری

130

فراخوان به تجمع پیشکسوتان پیشرو کشوری و لشکری

یکشنبه ۲۲ اسفند در تجمع سکوت منتظر شمائیم

در جایی که مصوبات مجلس به ضرر ما تغییر می کند و در عوض حقوق مدیران بیشتر می شود

در جایی که شورای نگهبان با همسان سازی عادلانه پیشکسوتان مخالف و با حقوق نجومی مدیران موافق است

دیگر سکوت و خانه نشینی جایز نیست

شکایت خود را از بی عدالتی نزد متولی امور خود می بریم

دولت متولی ما می باشد ، ما از دولت تدبیر و امید می خواهیم زیر بار اجرای قوانین ظالمانه نرود .

وعده ما مقابل نهاد ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید

آدرس نهاد ریاست جمهوری:

میدان پاستور

خیابان پاستور شرقی – خیابان فروردین جنب بیمارستان شوریده

وعده دیدار : یکشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۰صبح