هشدار یک فاجعه در زندان رجایی شهر کرج در حال وقوع است

312
هشدار یک فاجعه در رجایی شهر کرج

حمله سیستماتیک گارد زندان رجایی شهر به زندانیان دست بسته و فشار بر آنان به همراه خودکشی زندانیان به شکل یک اپیدمی ادامه دارد و کسی به داد زندانیان نمیرسد. بیرون رفتن یک خبر از اخبار فراوان شکنجه زندانیان باعث حمله وحشیانه گارد به سالنهای زندان میشود آنجا شکنجه و تحقیر شروع یک ماجراست که به خودکشی زندانیان می انجامد. در پی این ماجرای تکراری روز سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۵ یکبار ساعت ده و نیم صبح و باردیگر ساعت چهار بعد از ظهر گارد زندان و قاضی صلواتی برای چندمین بار به سالن یازده بند چهار حمله ور شدند.

چهارشنبه هفته گذشته یکی از زندانیان بنام سید ایمان موسوی به علت فشار زندانبانان دست به خود کشی زد که فوری به بیمارستان منتقل شد . شب یکشنبه نیز زندانی دیگری بنام مهدی سرایی بر اثر فشارهای زیاد دست به خود کشی زد که او هم به بیمارستان منتقل شد و بعد از رسیدگی سطحی به بند چهار سالن یازده برگردانده شدند .

هم اکنون تعداد زندانیان سالن یازده پنجاه نفر می باشد و روزی دو بار و در بعضی موارد شبها نیز مأموران وحشی زندان بنام های باقری ورییس جدید بند چهار محمدی و دیگر مامورین زندان٫ زندانیان را زیر باطوم گرفته و با گاز اشک اور و شوکر زندانیان را چنان می زنند که سیاه و کبود می شوند .

 پنج زندانی بنامهای رضا ساکی ٫افشین کیانی٫سید ایمان موسوی و مهدی سرایی را آن قدر شکنجه کردند که خون ادرار می کنند .محمدی رئیس بند انگشتان دست این پنج نفر را آن قدر با باطوم زده که انگشتان آنان شکسته و دست و صورت آنان خون آلود و ورم کرده است و آنها را حتی برای مداوا به بهداری منتقل نکردند .

در بند چهار سالن یازده فجایعی در حال وقوع است که در این یک ماه سه نفر تاکنون خودکشی کرده اند و هر اعتراضی که می کنند مورد ضرب و شتم شدید قرار می گیرند .

ما از تمام فعالین حقوق بشری ومدافعین حقوق بشری تقاضای کمک برای این زندانیان که اغلب به دستور قاضی صلواتی به این سالن آورده شدند را داریم هر روز و بیشتر شبها در این یک ماه اخیر ما زندانیان سیاسی سالن دوازده شاهد صداهای شکنجه شدن این زندانیان هستیم و واقعأ تحمل شنیدن این همه زجر هموطنانمان در زندان را نداریم عاجزانه تقاضای کمک به این زندانیان را داریم چون از حداقل حقوق قرون وسطایی هم بهرمند نیستند.