جانبازان جلوی سازمان مدیریت

تجمع اعتراضی جانبازان جنگ ایران و عراق در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی

روز گذشته  ۱۶ اسفند، شماری از معلولین جنگ ایران و عراق در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجمع اعتراضی داشتند و خواستار حقوق ازدست رفته شان شدند.

آنها درشعارهایشان خواهان استعفای نوبخت مسئول برنامه ریزی شدند.