متروی تهران

درساعت ۱۵ امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ۹۵ دو زن در دو نقطه مختلف تهران با دو شیوه متفاوت دست به خودکشی زدند. این دو زن که یکی در ایستگاه متروی میرزای شیرازی در ساعت ۱۵ و ۱۱دقیقه خود را به زیر قطار انداخت و در دم جان سپرد.  این هموطن تنها ۲۵سال از عمرش میگذشت.

در همین ساعت زنی ۵۰ ساله در میدان هفت تیر خودسوزی کرد. او که درخواستهایش را پاسخ نگرفته بود با ریختن بنزین بر روی خود، جسمش را به آتش کشید.

خودکشی و خودسوزی از ارمغانهای حکومت برای زنان است و بیشترین آمار قربانیان این شیوه اعتراض را زنان به خود اختصاص میدهند.