در این کارخانه با ابعاد بزرگ همه کنسروهای تاریخ مصرف گذشته ابتدا لیبل هایشان برداشته میشود سر و ته قوطی های کنسرو رنگ میشود و تاریخ جدید زده میشود سپس همه را در یک دستگاه بزرگ لیبل جدید با آرم کارخانه های مختلف میزنند و مصرف کننده هم با اعتماد به تاریخ مصرف آن را استفاده میکند. فیلم به طور مخفیانه گرفته شده است. و فردی که فیلم را میگیرد با عادی جلوه دادن توانسته است. همه نقاط را در معرض کامل دید عموم قرار دهد.