شازده کوچولو به سیاره ی دوم رفت

232
شازده کوچولو

شازده کوچولو به سیاره ی دوم رفت.

آنجا فقط یک پادشاه تنها زندگی میکرد.

بعد از ملاقاتی کوتاه، شازده کوچولو خواست که سیاره را ترک کند.

اما فرمانروا که دلش میخواست او را نگه دارد، گفت:

نرو، تو را وزیر دادگستری میکنیم.

شازده کوچولو گفت:

اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم.

فروانروا گفت:

خب، خودت را محاکمه کن!

این سخت ترین کار دنیاست!

اینکه بتوانی درباره ی خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت را محاکمه کنی…

“آنتوان دوسنت اگزوپری”