همین الان جلوی مجلس حضور خانواده های اعدامیان

تجمع اعتراضی خانواده های محکومین به اعدام درمقابل مجلس انجام شد

امروز شنبه هفتم اسفند ماه ۹۵ ازساعت هفت صبح حدود ۵۰۰ نفر ازخانواده های محکومین به اعدام درمقابل مجلس  تجمع اعتراضی برگزارکردند.

تجمع کنندگان ازبستگان کسانی هستند که به جرم موادمخدربه اعدام محکوم شدند وازاستانهای مختلف از جمله: ایلام ، چهارمحال بختیاری ، اصفهان ، فارس ، خوزستان ، کرمان و… بازن و بچه هایشان دراین تجمع شرکت دارند.

یکی ازمعترضین گفت : ما نسبت به حکم اعدام برای محکومین مواد مخدر اعتراض داریم واین حکم باید لغو شود. آنها پلاکاردی باخود حمل میکنند که رویش نوشته شده :

نه به اجرا – نه به ابلاغ – نه به اعدام