راهپیمایی اعتراضی کارگران پلی اکریل با حمله وحشیانه نیروی انتظامی مواجه شد + فیلم

216

راهپیمایی اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان و برخورد نیروی انتظامی

نيروی انتظامى با اینکه یکی از کارگران را مجروح کرده است تهدید میکند که برخورد شدید خواهد شد.

کارگران پلی اکریل اصفهان که هشت ماه است حقوق نگرفته اند امروز با برخورد نیروی انتظامی هم مواجه شدند یکی از کارگران بشدت زخمی شده است نیروی انتظامی که از کارگران ترسیده است بدون اینکه از خودرو پیاده شود با بلندگو کارگران را تهدید میکند. و کارگران به او میگویند تو درد ما را نمیفهمی تو هموطن ما نیستی و …

همه چیز در صحنه های فیلم ضبط شده است.