ژنرال طارق الحسن رئیس اداره امنیت بحرین گفت دخالت ها و تهدیدهای ایران تنها باعث بی‌ثباتی در بحرین نمی‌شود بلکه به‌دلیل حمایت مستمر این از تروریسم امنیت منطقه نیز به خطر می‌افتد.

او اشاره کرد حمایت مستمر ایران از تروریسم موضوعی مخفیانه نیست بلکه بسیار روشن است.

ژنرال طارق الحسن گفت حمایت ایران از تروریسم با آموزش مادی و فرماندهی گروه‌های تروریستی انجام می‌شود. دلایل مادی وجود دارد که این دخالت ها را اثبات می‌کند.

عملیات تروریستی در زندان بحرین، هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که این‌گونه هماهنگیها و حمایتهای تروریستی توسط ایران ادامه‌دار است.