فعالين كارگري زن تجمع کردند

51

شماري از كارگران و فعالين كارگري روز سوم اسفند در اعتراض به سياست هاي ضدكارگري حكومت، در تهران دست به تجمع زدند. فعالين زن در اين تجمع، با در دست داشتن پلاكاردهايي، حضوري برجسته داشتند. خانم پروين محمدي، عضو هيات مديره اتحاديه آزاد كارگران نيز در اين حركت اعتراضي حضور داشت.

روي پلاكارد زنان تجمع كننده نوشته شده بود: «ما خواهان اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و افزایش فوری حقوق کارگران و معلمان شاغل و بازنشسته بر اساس سبد هزینه زندگی هستیم».