گزارش کامل تجمع دیروز بازنشستگان مقابل مجلس

200
گزارش کامل تجمع دیروز بازنشستگان مقابل مجلس

گزارش تجمع سوم اسفند۹۵ درمقابل مجلس درتاریخ۹۵/۱۲/۳

تجمع بازنشستگان درساعت ۱۰صبح شروع شده ازاستانهای مختلف ازشرق وغرب وشمال وجنوب کشوردراین تجمع شرکت نمودند از پیروجوان زن ومرد حضورچشمگیر بود بعضی از شعارها :

-اتحاد مقاومت

-یک اختلاس کم بشه مشکل ماحل میشه

-تاحق خودنگیریم ازپانمینشینیم

-نوبت ماکه میشه خزانه خالی میشه

-فراموش شدگانیم مابازنشستگانیم

-تبعیض رابرداریدجایش قانون بگذارید

-اگرماهانبودیم توپشت میزنبودی

-شعارندید عمل کنید

-پلکانی نمیخواهیم ضربتی ضربتی

جمعیت هرلحظه برتعدادآن افزوده میشد

تاساعت ۱۲ تعداد جمعیت تقریبا به ۱۵۰۰نفررسیده بود جالب اینجاست که گروه های دیگری ازادارات ازجمله کارکنان شرکت نفت ، مخابرات ،پیراپزشکی که بالغ بر۱۵سال سنوات داشتندهنوزرسمی نشده اند واشعارتعدادی ازآنها همراه با نوحه خوانی وسینه زنی بوده است

تاساعت ۱۲:۴۰ مجلس تعطیل بود بتدریج کارکنان مجلس ویکی پس ازدیگری از نمایندگان مجلس وارد محل کار خود میشدند در ابتدایکی ازنمایندگان مجلس از نرده های درونی باجمعی از همکاران صحبتی کرده بود که بامردودی سخنان ایشان توسط حاضرین شده بود حدودساعت ۱۲:۴۵ نماینده دیگری در جمع حاضرین وارد شد گویا آقای خدادادی نماینده الیگودرز بوده که پشت تریبون قرارگرفت وازطریق بلندگوی دستی شروع به سخنرانی نمود این نماینده در کلامش جملاتی از همسانسازی در ۵سال بصورت پلکانی برای بازنشستگان رابیان نمودند و درحال تصویب آن هستیم

در این لحظه جمعیت ۲سال ۲سال میخواهیم و پلکانی را نمیخواهیم پلکاتی را نمیخواهیم شعار میدادند در این لحظه تعدادی ازبازنشستگان دور نماینده جمع شده و او را از ادامه سخنرانی منع نمودند سپس استادصرفه جوپشت تریبون قرار گرفت مثل همیشه با کلام زیبایشون

که حدودساعت ۱۳بود حدود نیم ساعت شروع به سخنرانی کرد و طرح همسانسازی ۵ساله و پلکانی را شدیدا رد کرده است و در ادامه فرمودند همه شما در سراسر کشور جمع شدید در جریان باشید که ما در طول مذاکرات دنبال همسانسازی در ۲سال که در سال ۹۶ حدود ۶۰درصد و در سال ۹۷حدود ۳۰درصد.

ایشان فرمودند ۶۰درصد یعنی ۶۰درصد اختلاف حقوق بازنشسته باشاغلین همنوع به حقوق بازنشسته اضافه شود.

حدود ساعت ۱۴جمعیت پراکنده شدند