نبودن اورژانس در اهواز و عدم رسیدگی به بیمار در حال فوت

106

فیلم ضمیمه یکی از شهروندان اهوازی را نشان میدهد که در اثر سکته کردن کنار خیابان است و با اینکه  ۲۰ دقیقه از واقعه گذشته هیچ آمبولانسی برای بردن این هموطن نیامده است و مردم معترض هستند. این در حالی است که این حادثه در خیابان نادری و درست وسط شهر اهواز اتفاق افتاده است.

اگر یک دستفروش در اهواز کنار خیابان برای گذران زندگی اش بساط پهن کرده باشد، ماموران شهرداری به سرعت برای ربودن وسایلش می آیند اما موقع رسیدگی به جان مردم که میشود کسی نیست!