خبر های تکمیلی کارخانه قو و  اخراج و عدم تمدید قرارداد

102
اعتراضات کارگران کارخانه قو

روز دو شنبه درتاریخ ۳۰ بهمن ماه  بدستور صاحب کارخانه روغن نباتی قو کارت ۳۰ نفر از کارگران قراردادی و غیررسمی را برداشتند و قرارداد آنها  تمدید نشد. درحال حاضر پرسنل رسمی کارخانه باقی مانده اند.

دراینرابطه یکی از کارگران گفت : این کارگران همه جوان و متاهل بودند اخراج شدند.

امروز چهارشنبه قرار است کارگران تجمع داشته باشند. کارگران التیماتوم دادند اگر مسئله آنها روز چهارشنبه حل نشود مقابل درب کارخانه مجددا تجمع خواهند کرد.

طی یکماه گذشته ازتاریخ ۵ بهمن ماه کارخانه قو به دستور صاحب کارخانه تعطیل و به کارگران ابلاغ شد که به مدت یک هفته کارخانه تعطیل است و به کارخانه مراجعه نکنید پس از تمام شدن این مدت در چندین نوبت دیگر ،کارگران به کارخانه مراجعه میکنند و مجدد به آنها اجازه کارداده نمیشود

نهایتا روز دو شنبه اول اسفند مجدد به دستور صاحب کارخانه به کارگران اجازه کار داده نشد و به آنها گفته شد کارخانه تا اردیبهشت تعطیل است.

دراین رابطه یکی از کارگران گفت: کارگران اخراج شده زیر بار این حرف  نرفتند و تجمع  کردند. روز سه شنبه نیروی انتظامی به آنها اخطار داد که چون نزدیک انتخابات هست نباید تجمع اعتراضی کنید.

جهت اطلاع،‌ صاحب کارخانه(حسینخانی) از نفرات قدیم سپاه پاسداران است.