خبر تکمیلی اعتراض دانشجویان دانشگاه ملایر در جلسه معصومه ابتکار – برخورد با دانشجویان

585

خبر تکمیلی اعتراض دانشجویان دانشگاه ملایر در جلسه معصومه ابتکار،  برخورد با دانشجویان معترض بسیار جالب توجه بود، دانشجویانی که فقط با چند پلاکارد میخواستند فریاد خوزستان باشند و بدون هیچ توهینی فقط چند پلاکارد دست گرفته بودند معصومه ابتکار وقیحانه این اعتراض را نمایش خواند و تلاش کرد که کارهایش جلسه را کنترل کند و البته برادران عقیدتی او هم بیرون جلسه از خجالت دانشجویان در آمدند فیلمه را نگاه کنید.