از ما بترسید- تهدید جمعی از پرسنل ارتش به جهاد در برابر حکومت+فیلم

1125

 در هفته گذشته جمعی از بازنشستگان ارتشی دور هم جمع شده و با پخش ویدئوی خود در اینترنت به خامنه ای هشدار دادند که اگر حقوق و مزایای آنها را نپردازد دیگر بیعت خود را بر میدارند و همین ارتشی ها حکم جهاد میدهند. بترسید از روزی  که بازنشسته حکم جهاد بدهد.

روحانی بهت اعلام میکنم از ما بترسید بترسید از روزی که ارتش حکم جهاد بدهد بترسید از روزی که بازنشسته ها به خیابان بیایند. این دولت توان آن را ندارد که حق و حقوق من را بدهد. دوستان هوشیار باشید جنگنده باشید، ما خواسته هامون رو میخوایم، بیایند  بگویند که توانایی تامین معاش ما رو ندارند ! کی جواب من را میدهد!

بس کنید اینهمه حقارت را به خودتان بیایید!