تکمیلی شماره ۴- تجمع بازنشستگان جلوی مجلس ادامه دارد + فیلم

136

 

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران علاوه براین تجمع بزرگ کارگری، از صبح امروز مقابل مجلس  صحنه پرشوری از اعتراض معلمان بازنشسته، کارگران بخش خصوصی مخابرات، پرستاران و دیگر مزدبگیران تبدیل شده است که خواهان رسیدگی به مصائب و مشکلات خود هستند.

بازنشستگان از شهرهای مختلف خود را به جلوی مجلس رسانده اند تا فریاد اعتراض همه بازنشستگان محروم میهن باشند.