کارگران خشمگین کارخانه کاشی کویر یزد خیابان را بستند

صبح دیروزاول اسفندماه،کارگران کارخانه کاشی کویر یزد دراعتراض به عدم پرداخت۱۰ماه حقوقشان در خیابان مقابل کارخانه تجمع کرده و خیابان را بستند که منجر به حضور پلیس شد.

بنابه گزارشات منتشره،یکی از کارگران معترض در این رابطه گفت: اکنون ۱۰ ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده است و علاوه بر آن هیچ کدام از مزایای بیمه و سنوات و… هم برایشان واریز نشده است که این مسئله گرفتاری ها و مشکلات بسیاری را برایشان به وجود آورده است.

این کارگر ادامه داد: کارگران این کارخانه ۱۳۰۰ نفر بودند که به دلیل مشکلات فراوان و ناامیدی هایی که از کار در این محل پیدا کردند اکثر آنها رفتند و اکنون تنها ۳۰۰ نفرشان باقی مانده است. در حال حاضر مدیریت معیوب این کارخانه حتی نمی تواند مطالبه های حقوقی همین تعداد را هم بپردازد.