فیلم تجمع ثامن الحجج و پیرمردی که همه چیز را میگوید

99

پیرمرد مالباخته میگوید من عفت کلام را کنار میگذارم آنها همه چیز مرا برده اند و حکومت را به فحش میکشد