تجمع مال غارت شدگان موئسسه کاسپین درمقابل مجلس 

83

صبح امروزیکشنبه اول اسفند ۹۵ ازساعت ۰۸۰۰  نزدیک به ۱۰۰۰نفر ازمالباختگان موئسسه کاسپین درمقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزارکردند .وهرلحظه به تعدادشان افزوده میشد

اکثریت شرکت کنندگان ازخانم ها بودند. آنها خواهان اموال به غارت رفته خود میباشند

تجمع کنندگان کاسپین با خودپلاکاردهایی دارند که  رویشان نوشته شده :من پولم را درجایی به امانت گذاشتم که روی سردرب آن نوشته شده بود موئسسه اعتباری کاسپین با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وروی پلاکارد دیگری نوشته شده بود : آقای سیف میگوید صبرکنید آیا زندگی وطلب کاران هم میتوانند صبورباشند ؟

این تجمع همزمان با استیضاح وزیر راه و حضور برخی دولتمردان در بهارستان برگزار شد. همزمان با این تجمع مالباختگان ثامن الحجج نیز به جمع جلوی مجلس پیوسته و فریاد میزدند.