فراخوان به تجمع امروز میدان ونک تهران

748

ما با هم معنا می‌دهیم
می‌جنگیم میمیرم ذلت نمی‌پذیریم.
می‌جنگیم می‌میریم میهن را پس می‌گیریم
ما از نسل شیرانیم دلیران ایرانیم
خوزستانی جنگجو مرد و زن می‌دانیم
اهریمنان بدانند عمرشان را پایانیم.
وعده ما هر روز ده صبح و پنج عصر مرکز شهر.
پنجشنبه آغاز اعتصابات سراسری در استان خوزستان.
با مخالفان اراده مردم خوزستان برخورد جدی خواهد شد. این متن فراخوانی بود که که روز گذشته در شهر های خوزستان دست به دست میشد و از همان روز گذشته در شبکه های اجتماعی مردم تهران نیز به یاری خوزستان برخاستند و قرار شده است که امروز پنجشنبه ۲۸ بهمن ساعت۱۶ در میدان ونک تهران در دفاع از مردم خوزستان تجمع اعتراضی داشته باشند. باشد تا این فراخوانی شود که شهر به شهر بگردد و مردم یکپارچه دوباره در خیابان ظهور کنند

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار