تجمع اعتراضي كسبه اطراف ساختمان پلاسكو در شوراي شهر تهران + فيلم

91

تجمع اعتراضي كسبه اطراف ساختمان پلاسكو در شوراي شهر تهران

روز سه شنبه۲۶ بهمن جمعي از كسبه اطراف ساختمان پلاسكو و بازار كويتي ها در اعتراض به بسته بودن مغازه هايشان و عدم اجازه كسب شان توسط شهرداري تهران به داخل شوراي شهر تهران رفته و با فريادهاي اعتراض به مانع شدن شهرداري از كسب و كارشان؛ خواستارباز شدن مغازه هايشان شدند.

تجمع كنندگان از وضعيت بد اقتصادي و تعطيلي كسب و كارشان بشدت اعتراض داشته و فرياد مي زدند كه قاليباف بايد پاسخگو باشد