پیرمردی که از ته مانده های شیر وساندیس به جا مانده در سطل زباله تغذیه میکند – این تصویر را از یاد نبرید اینجا ایران است روی دریای نفت و معادن غنی اما با مدیرانی که همه ثروت مردم ایران را به جیب خود گذاشتند و شرم نمیکنند